logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านที่ราชพัสดุ

 • แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุ
  22 พฤศจิกายน 2560
 • หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0407/ว 679 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  22 พฤศจิกายน 2560
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 107/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
  22 พฤศจิกายน 2560
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 455/2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
  22 พฤศจิกายน 2560
 • หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0407/ว 121 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุ
  22 พฤศจิกายน 2560
 • ความรู้เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  29 กันยายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร