logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
 
"เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล"
 
ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
 1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับที่ราชพัสดุในพื้นที่จังหวัดนครนายก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. งานด้านเหรียญกษาปณ์ จำหน่ายจ่ายแลกและประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในวโรกาสสำคัญต่างๆตามที่กรมธนารักษ์สั่งการ ตลอดจนการจัดจ่ายหน่ายสินค้าเหรียญ
 3. งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 4. งานตามยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ทำงานร่วมกับจังหวัดแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
ภารกิจตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
 
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
การใช้ประโยชน์ในราชการ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ,ใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญาระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

การพัฒนาและจัดหาประโยชน์

 • การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
 • การดำเนินงานคดีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุก โต้แย้งกรรมสิทธิ์ และดำเนินการต่างๆ ด้านที่ราชพัสดุ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่ดังนี้
งานทะเบียนและหลักฐาน
 • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานราชของรัฐตามกฎหมายเวรคืน หรือกฎหมายอื่น
 • การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
งานสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 • การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
 • จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯพ.ศ. 2538
 • จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 • จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่
งานวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 • ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเลและลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับ
ศักยภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน มีหน้าที่ดังนี้
 • กำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครนายก
 • รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับราคาที่ดิน
 • การพัฒนามาตรฐานการประเมินอสังหาริมทรัพย์

 

ส่วนบริหารทั่วไป มีหน้าที่ดังนี้
ด้านพัสดุและบันทึกข้อมูล
 • ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
 • ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 • พิมพ์หนังสือราชการ ปรุ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 • ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน
 • ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
 • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเ
 • ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ
ด้านการเงินและบัญชี
 • ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 • ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ
 • ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้ และจัดทำบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมเงิน นำส่งกองคลัง
 • เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่างๆ ทุกประเภท
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประการณการรายได้ประจำปี
 • ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 • จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และ ภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครนายกและได้มาตรฐานสากล
 4. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก 
 5. ประสานงานและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กรมธนารักษ์ และจังหวัดนครนายก
 6. เสริมสร้างแนวคิดการจัดสำนักงานยุคใหม่ การลดขั้นตอนในการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 1745 ครั้ง