logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  22 มีนาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  27 กันยายน 2566
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  20 กันยายน 2566
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
  31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  25 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  16 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
  3 สิงหาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  21 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  5 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
  12 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรือง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ส่วนจัดการฐานข้อมูล)
  16 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  31 มีนาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  31 มีนาคม 2564
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  24 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  12 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  5 มีนาคม 2564
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  29 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  27 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  1 เมษายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  31 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  29 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  10 มกราคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ
  11 ธันวาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างจ้างฯ
  25 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  15 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  31 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  17 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 เมษายน 2562
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  10 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  26 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ั่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
  16 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  6 มิถุนายน 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  1 มิถุนายน 2559
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่้อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  27 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  28 เมษายน 2559
 • ประจังหวัดนครนายก เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  31 ตุลาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 ตุลาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  14 ตุลาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
  30 กันยายน 2557