logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

นางสาวสิริฉัตร  ภู่ภักดี

เริ่มดำรงตำแหน่ง 11 พฤศจิกายน 2565 ถึง ปัจจุบัน

นางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ

เริ่มดำรงตำแหน่ง 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2565

นายทิติพงษ์  ภู่เกษมวรางกูร

เริ่มดำรงตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

 

นางธมลวรรณ  รัตติรุจิเศวต

เริ่มดำรงตำแหน่ง 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 24 พฤศจิกายน 2562

 

S__72351750

นางสาวชนิตา เกตุอร่าม

เริ่มดำรงตำแหน่ง 12 ธันวาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

 

นางสาวสมใจ  สาริกะพันธฺ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง  1 กันยายน 2558 ถึง 6 ธันวาคม 2560

 

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย

เริ่มดำรงตำแหน่ง 13 สิงหาคม 2557 ถึง 15 มิถุนายน 2558
 
 

นายณชพัฒน์ เทียนไพโรจน์

เริ่มดำรงตำแหน่ง 31 กรกฎาคม 2555 ถึง 13 สิงหาคม 2557

 

นางรุ่งรัศมี ถีสูงเนิน

เริ่มดำรงตำแหน่ง 11 ตุลาคม .2550 ถึง 30 กรกฎาคม 2555

 

นางบุปผนาถ ชินเดช

ดำรงตำแหน่ง 17 ธันวาคม 2546 ถึง 2 กรกฎาคม 2549
 
 
- | จำนวนเข้าชม 1909 ครั้ง