logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลพิสูจน์สิทธิฯ
  28 พฤศจิกายน 2556
 • การจัดให้เช่าอาคารที่ราชพัสดุ ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ปี 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • การจัดให้เช่าอาคารที่ราชพัสดุ ปี 2558
  7 เมษายน 2558
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการเกษตร ปี 2558
  7 เมษายน 2558
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ปี 2558
  7 เมษายน 2558
 • การเช่าอาคารราชพัสดุ ปี 2557
  24 กันยายน 2557
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ปี 2557
  15 กันยายน 2557
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร ปี 2557
  15 กันยายน 2557
 • การเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย ปี 2557
  15 กันยายน 2557
 • การจัดเก็บรายได้ ปี 2559
  5 กันยายน 2559
 • การจัดเก็บรายได้ รายเดือน/ปี/จำแนกช่องทางการจัดเก็บ ปี 2559
  5 กันยายน 2559
 • รวมการเช่าทุกประเภท ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • รวมการเช่าทุกประเภท ปี 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • การจัดเก็บรายได้ ปี 2558
  5 ตุลาคม 2558
 • การจัดเก็บรายได้ จำแนกประเภทรายได้ที่จัดเก็บ/จำแนกช่องทางการจัดเก็บ
  5 ตุลาคม 2558
 • รายละเอียดการจัดเก็บ ปี 2558
  7 เมษายน 2558
 • รวมการจัดให้เช่าทุกประเภท ปี 2558
  7 เมษายน 2558
 • รวมทุกประเภทการเช่า
  17 กันยายน 2557
 • รายละเอียดผลการจัดเก็บ ปี 2557
  15 กันยายน 2557
 • ประมาณการรายได้ปี 2557
  15 กันยายน 2557
 • สรุปการจำหน่ายรายการสิ่งปลูกสร้าง ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • สรุปการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • สรุปการรับขึ้นทะเบียนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • สรุปการรับขึ้นทะเบียนที่ดินราชพัสดุ ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • สรุปที่ดินราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • สรุปที่ดินราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทหนังสือสำคัญ ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • สรุปที่ดินราชพัสดุตามรายจังหวัดแยกตามตำบล/อำเภอ ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • สรุปสิ่งปลูกสร้างรายจังหวัดแยกตามตำบล/อำเภอ ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • ที่ราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภททะเบียน ปี 2559
  4 กันยายน 2559
 • ที่ราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภททะเบียน ปี 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • สรุปการจำหน่ายรายการสิ่งปลูกสร้าง ปี 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • สรุปการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ปี 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • สรุปการรับขึ้นทะเบียนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ปี 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • สรุปการรับขึ้นทะเบียนที่ดินราชพัสดุ ปี 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • สรุปสิ่งปลูกสร้างรายจังหวัดแยกตามตำบล/อำเภอ ปี 2558
  6 ตุลาคม 2558
 • สรุปที่ดินราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทหนังสือสำคัญ ปี 2558
  6 ตุลาคม 2558